ขณะนี้คุณอยู่ที่ > หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ข่าวกิจกรรม

รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่เข้าร่วมวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ จังหวัดเชียงใหม่ และพิธีใบประกาศเกียรติคุณ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ที่มีผลงานดีเด่นและได้รับการคัดเลือกเป็น อสม.ดีเด่น ร


27 มีนาคม 2566 14


วันที่ 27 มีนาคม 2566 เวลา 09.30 น. นายอัศนี บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายไทณ์ โรจนรัตนจินดา รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เข้าร่วมวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีพุทธศักราช 2566 เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติแก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) โดยได้รับเกียรติจาก นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานกล่าวให้โอวาทแก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) จังหวัดเชียงใหม่ที่เข้าร่วมพิธีเปิดกว่า 500 คน โดยในวันนี้ได้มีพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ที่มีผลงานดีเด่นและได้รับการคัดเลือก เป็น อสม. ดีเด่น ระดับภาคเหนือ ระดับจังหวัดเชียงใหม่ และ อสม. ที่ดำรงตนเป็นต้นแบบด้านการดูแลสุขภาพ โดยมี หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีดังกล่าว ณ อาคารดารารัศมี โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

วันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ ตรงกับวันที่ 20 มีนาคม ของทุกปี โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2536 ให้ทุกวันที่ 20 มีนาคม ของทุกปี เป็นวัน อสม. แห่งชาติ เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจ ให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ได้รวมพลังสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประขาชนชาวไทย และเป็นกลไกลและเป็นรากฐานของการสาธารณสุขไทย และดำเนินการเคียงคู่กระทรวงสาธารณสุข ตลอดจนมีบทบาทสำคัญในการรับมือกับภาวะวิกฤติที่เกิดขึ้นหลายเหตุการณ์ เป็นที่ยอมรับ ยกย่อง ชื่นชม รวมทั้งการทำหน้าที่ตามบทบาทหมอคนที่ 1 ตามนโยบายคนไทยทุกครอบครัวมีหมอประจำตัว 3 คน ประสานงานต่อ ผู้สูงอายุที่พบความเสี่ยงด้านสุขภาพไปยังหมอคนที่ 2 คือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่และหมอคนที่ 3 คือแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว และในปี 2566 กระทรวงสาธารณสุขได้มอบนโยบายให้แก่ผู้สูงอายุ โดยกำหนดเป็น “ปีสุขภาพสูงวัยไทย” มีเป้าหมายให้ผู้สูงอายุได้รับคัดกรองสุขภาพ 10 ล้านคน
#เทศบาลนครเชียงใหม่
#ChiangmaiMunicipality
#อสม
#สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 
  • Share this post!
แนะนำเทศบาล   + ข้อมูลทั่วไป   + บุคลากร   + หน่วยงานภายใน
ประกาศต่างๆ   + ประกาศราคากลาง   + ข่าวประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)   + ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา   + ประกาศสมัครงาน/รับโอน   - มาตรการเพื่อป้องกันการทุจริต   + ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งเทศบาลนครเชียงใหม่
ข้อมูลบริการ   - ถามตอบ   - ติดต่อเรา   + กองการเจ้าหน้าที่   - ประกาศความเสี่ยงด้านทุจริต   - รวบรวมผลงานที่ผ่านมา   + ฐานข้อมูลตลาด   + เชียงใหม่ร่วมใจสู้ภัยหมอกควัน   - ท่องเที่ยวเชียงใหม่   - คู่มือประชาชน   - E-Service   - แบบฟอร์ม Download (สำหรับประชาชน)   - ฐานข้อมูลผู้สูงอายุเทศบาลนครเชียงใหม่   - คลองแม่ข่า
สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ ตั้งอยู่ที่ ๑ ถนนวังสิงห์คำอ.เมือง จ.เชียงใหม่
053-259000

©Copyrights. All rights reserved. ©สงวนลิขสิทธิ์เทศบาลนครเชียงใหม่